Ple ordinari de novembre

Ajuntament de La Roca del Vallès

L’Alcalde ha convocat pel dijous 26 de novembre el ple ordinari corresponent. Com sempre, la sessió s’inciarà a les 20:00 a la sala de plens de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. L’ordre del dia serà el següent :

A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació des esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de 24 de setembre de 2015 i el de de la sessió plenària extraordinària de 22 d’octubre de 2015.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1. Aprovació de la xifra de població del padró d’habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2015.
B-2. Sol·licitud al consorci AOC d’alta del servei de portal de transparència.

Àrea de Serveis Econòmics
B-3 Aprovació de l’anul·lació dels drets reconeguts nets (coneguts comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, amb una antiguitat superior als quatre anys.
B-4 Aprovació de l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes (conegudes comptablement, com ABO’s) que provenen d’exercicis tancats, amb una antiguitat superior als quatre anys.
B-5 Proposició d’acord de l’actualització de la delegació de funcions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Àrea de Serveis Personals
B-6 Ratificació de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es va acordar nomenar els representants de l’Ajuntament a la Comissió de Seguiment del contracte de gestió i explotació de l’escola Municipal de Música.
B-7 Aprovació de la modificació del contracte de gestió indirecta de l’explotació de l’escola bressol de la Torreta.
B-8 Aprovació de la modificació del contracte del servei públic d’escola bressol de “Les Orenetes”

Mocions
B-9 Moció presentada pel grup municipal socialista sobre el dia internacional contra la violència de gènere.
B-10 Moció del grup municipal socialista de suport a la creació de la prestació <<garantia +55>>, impulsada per la UGT de Catalunya.
B-11 Adhesió a la moció de suport a les persones afectades pels acomiadaments de l’empresa Sati Fabrics de la Garriga.

C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de la resolució 1082/2015, mitjançant la qual s’aprova la composició de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
C-2 Dació de compte de la resolució 1083/2015, mitjançant la qual s‘aprova la composició de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança electrònica.
C-3 Dació de compte de la resolució 1231/2015, mitjançant la qual s‘aprova que les persones que ocupen determinats llocs de treball de l’Ajuntament de la Roca assumeixin les funcions de màxima responsabilitat administrativa de les diverses àrees.
C-4 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al període 2015-3T.
C-5 Resolucions d’alcaldia
C-6 Informacions d’alcaldia
C-7 Precs i preguntes

Salut i República

 

 

14 compromisos en 12 mesos : Participació i transparència

Núvol de paraules

Volem que l’Ajuntament sigui transparent i que qualsevol persona pugui conéixer en què es gasten els seus diners, així com l’agenda del càrrecs electes i els criteris per guanyar un concurs públic.

Treballarem per que els Consells de Poble siguin eines per a la participació i fomentarem els consells tranversals per tractar els temes com l’urbanisme, la sanitat o l’educació que afecten a tot el poble.

 

Veure els 14 compromisos

14 compromisos en 12 mesos : Defensa de l’educació i sanitat pública

Núvol de paraules

Una educació pública i de qualitat és bàsica per a progressar com a societat, i és per això que volem potenciar l’oferta educativa pública de l’IES amb cicles de grau mitjà i grau superior.

Hem de recuperar la gestió pública dels CAP de la Roca Centro, La Torreta i Santa Agnès i lluitar contra el seu tancament en base a beneficis econòmics i no socials.

 

Veure els 14 compromisos