Ple extraordinari d’Ordenances Fiscals

Ajuntament de La Roca del Vallès

Demà dijous 22 d’Octubre, a les 20:00 tenim el ple d’Ordenances Fiscals. És el ple on s’aprova, entre d’altres coses, les pujades d’impostos com l’IBI… Us deixem l’ordre del dia.

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1  Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.

Salut i República.

 

 

Ple ordinari de setembre

Ajuntament de La Roca del Vallès

El proper dijous día 24 de setembre hi ha ple ordinari a les 20:00 amb el següent ordre del dia :

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 30 de juliol de 2015 i de la sessió plenària extraordinària realitzada el 31 d’agost de 2015.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B-1. Aprovació de la creació de la comissió de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
B-2. Aprovació de l’acceptació de l’Ajuntament com a membre del Consell d’Administració i Junta General del Vallès Oriental Televisió, SLU i designació del representant de l’Ajuntament dins dels òrgans de gestió de VOTV

Àrea de Serveis Econòmics

B-3 Aprovació de l’expedient d’ampliació en 120 mensualitats del reintegrament del saldo deutor corresponent a la liquidació definitiva de la participació dels municipis en tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2013.

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B-4. Aprovació de les obres de l’expedient 2015/70, promogudes per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal
B-5. Aprovació de les obres de l’expedient 2015/99, promogudes per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal

Mocions

B-6. Moció de tots els grups municipals de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània.

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la resolució 991/2015, mitjançant la qual es designa als membres de les comissions informatives permanents i de les comissions informatives especials.
C.2 Resolucions d’alcaldia
C-3 Informacions d’alcaldia
C-4 Precs i preguntes

Salut i República.

Ple extraordinari per a celebrar el sorteig dels membres de les meses electorals del #27S

Ajuntament de La Roca del Vallès

Avui dilluns 31 d’agost es celebrarà un ple extraordinari per tal de fer el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions del proper 27 de setembre. El ple està convocat a les 14:00 hores.

ORDRE DEL DIA

 A.1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015

Salut i República.

Ple ordinari dijous 30 de juliol de 2015

Ajuntament de La Roca del Vallès

Amb el caloret, se’ns pasava publicar l’ordre del dia del ple ordinari del mes de juliol. Serà avui dijous 30 de juliol a les 20:00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament.

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el 13 de juliol de 2015

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B-1 Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
B-2 Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança d’administració electrònica.
B-3. Aprovació dels dies de festes locals de La Roca del Vallès per a l’any 2016.
B-4 Establir un calendari d’organització per a les juntes de govern i els plens de l’any 2015.

Àrea de Serveis Econòmics

B-5. Aprovació del compte general de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
B-6 Renovació dels representants dels municipi inclosos en l’àmbit del consell territorial de la propietat immobiliària de Barcelona-província, la població del qual sigui igual o inferior a 20.000 habitants.

Mocions

B-7 Moció presentada per ERC i CIU sobre la col·locació d’estelades a diferents punts cabdals del municipi.
B-8 Moció per a l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica presentada pel grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el compliment dels indicadors de morositat del període 2015-1T.
C-2 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el compliment dels indicadors de morositat del període 2015-2T.
C-3 Dació de compte del decret de modificació, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, corresponent a la liquidació del Pressupost General de l’any 2014.
C-4 Dació de compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal.
C-5 Resolucions d’alcaldia.
C-6 Informacions d’alcaldia.
C-7 Precs i preguntes.

Com podreu veure, torna a ple la moció de la bandera per treure-la endavant. Estarem expectants del vot de la regidora de CiU de La Torreta, que no va el jurament de suport al govern sortint el #27S per tal de fer una Declaració Unilateral d’Independència.

Salut i República.

Ple ordinari de maig a l’Ajuntament de La Roca del Vallès

Ajuntament de La Roca del Vallès

Hola!

Publiquem l’ordre del dia del ple municipalde La Roca del Vallès que es celebrarà demà dijous 26 de març de 2015. Com sempre, la part on participa el poble, al final, i probablement de matinada.

Us comunico que l’alcalde, per decret d’alcaldia d’avui mateix, ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la sala de plens del consistori, el 26 de març de 2015 , a les 20:30 hores, a la qual quedeu convocat

ORDRE DEL DIA

A.Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 de gener de 2015, el de la sessió plenària extraordinària de 26 de febrer de 2015 i el de la sessió plenària extraordinària de 19 de març de 2015.
A.2. Pressa de possessió del Sr. José Luis Pérez López i entrega de credencial

B. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries .

B-1. Aprovació de la modificació pressupostària 2015/03
B-2. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.
B-3. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no urbanitzable, situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.
B.4- Aprovació inicial de la rectificació de l’Ordenança fiscal número 9, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l ’ inici de les activitats, els controls peri ò dics i les revisions peri ò diques.
B.5- Aprovació inicial del Reglament regulador del Premi “Romà Planas i Miró” de memorials populars.
B.6- Aprovació del contingut i l’adhesió al segon Protocol Addicional al Conveni de transport per carretera.
B-7 Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i l’inici del corresponent procediment de contractació.
B-8 Moció del grup municipal de posicionament del plenari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, davant l’arxiu de diligències per part de la fiscalia provincial de Barcelona.

C. Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2014.
C-2 Dació de compte de la modificació de crèdit 1/2015 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
C-3 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.4 Resolucions d’alcaldia
C-5- Informes d’alcaldia
C-6 Mocions de Control
C-7 Precs i preguntes

Salut i República!