Ple ordinari de maig a l’Ajuntament de La Roca del Vallès

Ajuntament de La Roca del Vallès

Hola!

Publiquem l’ordre del dia del ple municipalde La Roca del Vallès que es celebrarà demà dijous 26 de març de 2015. Com sempre, la part on participa el poble, al final, i probablement de matinada.

Us comunico que l’alcalde, per decret d’alcaldia d’avui mateix, ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la sala de plens del consistori, el 26 de març de 2015 , a les 20:30 hores, a la qual quedeu convocat

ORDRE DEL DIA

A.Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 de gener de 2015, el de la sessió plenària extraordinària de 26 de febrer de 2015 i el de la sessió plenària extraordinària de 19 de març de 2015.
A.2. Pressa de possessió del Sr. José Luis Pérez López i entrega de credencial

B. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries .

B-1. Aprovació de la modificació pressupostària 2015/03
B-2. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.
B-3. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no urbanitzable, situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.
B.4- Aprovació inicial de la rectificació de l’Ordenança fiscal número 9, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l ’ inici de les activitats, els controls peri ò dics i les revisions peri ò diques.
B.5- Aprovació inicial del Reglament regulador del Premi “Romà Planas i Miró” de memorials populars.
B.6- Aprovació del contingut i l’adhesió al segon Protocol Addicional al Conveni de transport per carretera.
B-7 Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i l’inici del corresponent procediment de contractació.
B-8 Moció del grup municipal de posicionament del plenari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, davant l’arxiu de diligències per part de la fiscalia provincial de Barcelona.

C. Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2014.
C-2 Dació de compte de la modificació de crèdit 1/2015 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
C-3 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.4 Resolucions d’alcaldia
C-5- Informes d’alcaldia
C-6 Mocions de Control
C-7 Precs i preguntes

Salut i República!